چهار هواپیما تا پایان ۲۰۱۷ تحویل می‌شود

شنبه 28 اسفند ماه ۱۳۹۵

پنجشنبه 26 اسفند ماه ۱۳۹۵

چهارشنبه 25 اسفند ماه ۱۳۹۵

سه شنبه 24 اسفند ماه ۱۳۹۵

سایت فروش بلیط هواپیما http://sepidparvaz24.com

دوشنبه 23 اسفند ماه ۱۳۹۵

یک شنبه 22 اسفند ماه ۱۳۹۵

شنبه 21 اسفند ماه ۱۳۹۵

پنجشنبه 19 اسفند ماه ۱۳۹۵